هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۴ کد خبر : ۳۲۰۱ دانشکده ها
تعداد بازدید:۱۷۰
-
 
 
 بسمه تعالی

هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری درنیمسال اول 95-94 روزیکشنبه مورخ06/10/94 راس ساعت 11 با حضور اعضا در دفتر رئیس دانشکده برگزار و پس از ذکر صلوات تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1-ابتدا گزارشی از نتایج مصوبات شورای پژوهشی قبلی د انشکده و فعالیت های صورت پذیرفته توسط رئیس شورا ارائه گردید.

2- مقالات اقای دکتر محمد رضا عسگری عضو هیات علمی گروه مدیریت با عناوین ذیل در خصوص دریافت تشویقی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به مفاد بخشنامه و ژورنال چاپ شده در صورت صلاحدید شورای پژوهشی واحد تشویقی در نظر گرفته شود.

a)Checkingtheforecast abilityof arbitrage pricingmodelin theTehran Stock Exchange

b)The investigation of the Relationship between Total Quality Management

  TQM), Market Orientation and Service Quality In The Insurance Industry)

(Case Study: Esfahan Private Insurance Centers)

3-موضوع طرح پژوهشی اقای دکتر عبدالمجید دهقان تحت عنوان ذیل مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

"مقایسه تطبیقی اثر گذاری روشهای تامین کسری بودجه  دولت بر تورم ایران در شرایط رونق و رکود اقتصادی"

4- تقاضای اقای دکتر عبدالمجید دهقان د ر خصوص برگزاری کارگاه اموزشی تحت عنوان ذیل مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

"فرایندهای عملیاتی ورود سرمایه گذاران حقیقی جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار (از تئوری تا عمل).

5-تقاضای اقای دکتر داریوش مطلبی در خصوص برگزاری کارگاههای اموزشی تحت عناوین ذیل مورد بررسی و

موافقت قرار گرفت.

1-5 چگونه از سرقت علمی جلوگیری کنیم؟

2-5 استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه و رساله و طرح پژوهشی

3-5 داوری مقالات علمی و پژوهشی

6-درخواست سخنرانی خانم دکتر نسرین قنبری تحت عنوان "نکات کلیدی در تدوین و نگارش پایان نامه نویسی" مورد تائید قرار گرفت.

7-درخواست سخنرانی خانم دکتر معصومه مرادی تحت عنوان "اثار حقوقی مالکیت صنعتی" مورد تائید قرار گرفت.

8-مقرر گردید با توجه به تشکیل جلسه داوطلبان عضویت در انجمن علمی مورخ  94/10/01 اقدامات لازم توسط

 پژوهش دانشکده جهت برگزاری انتخابات انجمن علمی گروه حسابداری ومدیریت و فعال نمودن انجمن صورت پذیرد.

جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 13 به پایان رسید.

غائبین در جلسه:اقای دکتر علی میثمی بدون اطلاع قبلی و اقای دکتر سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه و خانم دکتر اعظم سلیمانی با اطلاع قبلی.

 

حاظرین در جلسه:

حمید رضا حبیبی                             میکائیل مختاری                                   داریوش مطلبی

 

معصومه مرادی                             نسرین قنبری                                         رضا گودرزی

 

 

 

 

 


نظر شما :