اسامی کارکنان دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای محمد رضا آتش تر

رئیس اداره آموزش

۲

خانم بتول مظهری

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

۳

خانم معصومه بلخاری

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

۴

آقای ابراهیم قلی زاده

کارشناس گروه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

۵

آقای محمد فصیحی 

کارشناس پژوهش

۶

آقای داود بدری

کارشناس گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری

۷

آقای محمد رستم پور

مسئول دفتر رئیس دانشکده

۸

خانم مریم رنجکش

کارشناس فارغ التحصیلان

۹

خانم فاطمه یادگاری

کارشناس امور آموزش امتحانات

۱۰

حاج آقا مومنی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۱

خانم حشمت السادات برازی

کارشناس کلیه گروه های کارشناسی ارشد

۱۲

آقای محمد رضا باقری

کارشناس برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاس ها

۱۳

آقای سید رضا حسینی

مسئول بایگانی

۱۴

آقای حجت اله حسنی

مسئول خدمات