شماره تماس های ضروری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

۱

آقای دکتر ارجمندفر

رئیس دانشکده

 ۵۵۲۲۹۳۲۱

۲۴۲۰

۲

آقای دکتر سرگردان

رئیس اداره پژوهش

۵۵۲۲۹۳۱۰

۲۴۳۳

۳

آقای آتش تر

رئیس اداره آموزش

۵۵۲۲۹۳۲۲

۲۴۲۵

۴

آقای هاشمی فراشاه

مدیر گروه کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

-

۲۴۳۱

۵

آقای دکتر ناظری

(گروه علوم تربیتی)

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و آموزش ابتدایی

-

۲۴۲۷

۶

آقای دکترحبیبی

مدیر گروه حسابداری

-

۲۴۱۹

۷

خانم دکتر سلیمانی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

-

۲۴۱۲

۸

خانم یادگاری

مسئول اداره امتحانات

-

۲۴۲۴

۹

آقای رستم پور

مسئول دفتر ریاست دانشکده

-

۲۴۲۰

۱۰

خانم مظهری

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

-

۲۴۲۵

۱۱

خانم بلخاری

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

 

۲۴۲۵

۱۲

آقای قلی زاده

کارشناس گروه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

-

۲۴۰۴

۱۳

آقای بدری

کارشناس گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری

-

۲۲۸۳

۱۴

خانم برازی

کارشناس کلیه گروه های کارشناسی ارشد

-

۲۴۲۵

۱۵

خانم رنجکش

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۴۲۹

۱۶

آقای حسینی

مسئول بایگانی

-

-

۱۷

آقای فصیحی

کارشناس پژوهشی

-

۲۴۰۲

۱۸

آقای باقری

مسئول امور کنترل کلاس ها

 

۲۴۱۰

۱۹

حاج آقا مومنی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

۲۴۲۱