رئیس اداره پژوهش


 

 نام: محسن سرگردان فرد آرانی

رشته تحصیلی: شیمی

مقطع تحصیلی: دکترا
مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:
mohsenfard555@yahoo.com
تلفن:۵۵۲۲۹۳۱۰    داخلی: ۲۴۳۳