رئیس اداره آموزش


  نام: محمد رضا آتش تر
رشته تحصیلی: فیزیک کاربردی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس الکترونیکی:
atashtarr@yahoo.com
تلفن: ۵۵۲۲۹۳۲۲     داخلی: ۲۴۲۵