مدیران گروه های آموزشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

 

۱

آقای سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

۲

آقای سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

۳

آقای دکتر حمیدرضا حبیبی 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کارشناسی ارشد حسابداری

۴

خانم دکتر اعظم سلیمانی

کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

۵

آقای مهرداد ناظری

کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی

۶

خانم دکتر ناهید بابایی

کارشناسی روانشناسی