معاون دانشکده

 نام: محسن حسینخانی
رشته تحصیلی: نساجی
مقطع تحصیلی: دکنری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس الکترونیکی:
mhosseinkhani1350@yahoo.com

تلفن: ۹ - ۵۵۲۲۹۲۰۰