کارشناس آموزش گروه های کارشناسی ارشد

 
 
کلیه گروه های کارشناسی ارشدنام: حشمت السادات برازی
رشته تحصیلی:  تاریخ
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی: ۲۴۰۶