مدیر گروه

 
کاردانی ناپیوسته و پیوسته حسابداری و کارشناسی ناپیوسته  و پیوسته علمی کاربردی حسابداری 

 

نام:
  حمید رضا حبیبی
 
رشته تحصیلی:  حسابداری

مقطع تحصیلی:
دکترا

آدرس الکترونیکی:

Habibi_hrh@yahoo.com

تلفن:   9-55229200     داخلی: 2419