کارشناسان گروه


کاردانی پیوسته حسابدارینام:
 داود بدری

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:
 

آدرس الکترونیکی:

تلفن:
9-55229200   داخلی: 2283


 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی حسابدارینام: ابراهیم قلی زاده

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: 

آدرس الکترونیکی:

تلفن:
9-55229200     
داخلی: 2404