اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی  تمام وقت گروه حسابداری

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/ گرایش

پست الکترونیک

1

حمیدرضا حبیبی

مربی

حسابداری

Habibi_hrh@yahoo.com

2

ناهید مهدیزاده

مربی

حسابداری

Mehdizadeh_nahid@yahoo.com

3

محمد جهانگیریان

مربی

حسابداری

mdjahangirian@yahoo.com

4

وجیهه رحمتی

مربی

حسابداری

Rahmati_2002@yahoo.com