کارشناس گروه


کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتینام:
معصومه بلخاری

رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی

مقطع تحصیلی: کاردانی

آدرس الکترونیکی:

تلفن: