اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه مدیریت صنعتی

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/ گرایش

پست الکترونیک

1

احمد اصلی زاده

استادیار

مدیریت صنعتی/ سیستم­ها

aslizadeha@yahoo.com

2

عباس اسدی

مربی

 

مدیریت صنعتی/

سیستم­ها

asadi@iausr.ac.ir

3

محمدرضا بابایی

استادیار

مدیریت دولتی/

منابع انسانی

Mrb_ma@yahoo.com

4

رامبد

باران دوست

استادیار

مدیریت صنعتی/ تولید

barandout@yahoo.com

5

میر مهرداد پیدایی

استادیار

مدیریت صنعتی/

منابع انسانی

M_peidaie@yahoo.com

6

نازنین پیلوری

دانشیار

مدیریت صنعتی/ تولید

Nazanin.pilevari@gmail.com

7

محمدحسین تابش

استادیار

مدیریت صنعتی/ تولید

mhatabesh@yahoo.com

8

علی سانح

مربی

 

مدیریت صنعتی/

اقتصاد

Haliday3000@gmail.com

9

غلام­رضا سقایی

مربی

 

اقتصاد

rsaghaei@yahoo.com

10

محسن محمدی

استادیار

مدیریت صنعتی/

پژوهش عملیاتی

Mohsenm80@yahoo.com

11

خسرو نادری

مربی

مدیریت دولتی/

منابع انسانی

Naderi_khosrow@yahoo.com

12

علی

 نوبری تبریزی 

استادیار

مدیریت صنعتی/

تولید و پژوهش عملیاتی

aliniti@yahoo.com

13

سید عباس هاشمی  اسفیدواجانی

مربی

مدیریت صنعتی/

اداری

abbasaramshemi@yahoo.com

14

سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

مربی

مدیریت منابع انسانی

Hashemi20032002@yahoo.com