مدیر گروه

 
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
نام: سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

رشته تحصیلی: مدیریت اداری

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی 

آدرس الکترونیکی:

Hashemi20032002@yahoo.com

تلفن: 9-55229200      داخلی:  2431