اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه مدیریت بازرگانی

 

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته /گرایش

پست الکترونیک

1

اعظم سلیمانی

استاد یار

بازرگانی/مالی

a.soleymani3278@gmail.com

2

محمدرضا عسگری

دانشیار

بازرگانی/مالی

M_r_asgari@yahoo.com

3

عبدالمجید دهقان

استادیار

مدیریت/ مالی

Mjd.dehghan@gmail.com

4

عباس خدادادی

استادیار

بازرگانی/استراتژیک

khodadadiabbas@gmail.com

5

حمید سعیدی

استادیار

بازرگانی/استراتژیک

hsaeedi@gmail.com

6

شهرزادچیت ساز

استادیار

بازرگانی/ بازاریابی

Shahrzad.chitsaz@gmail.com

 7

منصور صمدی

دانشیار

مدیریت بازرگانی

Samadi667@yahoo.com