مدیر گروه

 
کارشناسی مدیریت آموزشی

نام: مهرداد ناظری
رشته تحصیلی:  جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس الکترونیکی:

mehrdad_nazery@yahoo.com
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰      داخلی: