کارشناس گروه

کارشناس گروه آموزش معلمان و مدیریت آموزشی نام:
 احمد بابایی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی:
 کارشناسی 


تلفن:
 9-55229200   داخلی: 2283