مدیر گروه


کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی
نام:
 مهرداد ناظری
رشته تحصیلی:  جامعه شناسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس الکترونیکی:
mehrdad_nazery@yahoo.com
تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰      داخلی: