اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی گروه آموزشی آموزش ابتدایی
  

ردیف

نام اعضاء

مرتبه علمی

رشته /گرایش

پست الکترونیک

1

ناهید بابایی امیری

مربی/ دانشجوی دکتری

علوم تربیتی/روانشناسی تربیتی

babaieamiry@yahoo.com

 

2

حسینعلی جاهد دیزجی

استادیار

علوم تربیتی/مدیریت و آموزش عالی

hossein.jahed@gmail.com

3

نسرین قنبری

استادیار

برنامه ریزی درسی/علوم تربیتی

ghanbaridr@gmail.com

4

حمید والایی شریف

مربی/ دانشجوی دکتری

علوم تربیتی/مدیریت آموزشی

h.valaei125@gmail.com

5

داریوش مطلبی

استادیار

کتابداری و اطلاع رسانی

dariush_matlabi@yahoo.com

6

رضا گودرزی

مربی

علوم تربیتی/آموزش ابتدایی

rezagoodarzi@yahoo.com