مدیر گروه

 
کارشناسی رشته روانشناسی


نام:
 ناهید بابایی

رشته تحصیلی:  روانشناسی تربیتی

مدرک تحصیلی: 
دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:تلفن: 9-55229200