اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه روانشناسی

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/گرایش

پست الکترونیک

1

ناهید بابایی امیری

استادیار

روانشناسی تربیتی

nbabaieamiry@yahoo.com

 

2

کبری لشکری

استادیار

روانشناسی تربیتی

k.lashgari@yahoo.com

 

3

ساره زمانی

استادیار

روانشناسی عمومی

Zamani  sb@yahoo.com