شرح وظایف


شرح وظایف: 

 •    انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده برابر دستور العمل سازمان مرکزی

 •  استخراج لیست دانشجویان ترم آخر در بررسی پرونده و گزارش مشکلات آموزشی آنها

 •  اقدام در خصوص فرم های حذف دروس برابر آئین نامه آموزشی

 •  اعمال موارد تبصره های آئین نامه آموزشی در ماده های 19- 23 - 28 - 41 - 45 - 46 - 48 و غیره در پایان هر ترم تحصیلی

 •  مشخص نمودن وضعیت تداخل زمانی بین اخذ مدرک پایه و شروع به تحصیل در دانشگاه و انجام مکاتبات لازم

 •  بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان و گزارش موارد نقص آنها به دانشجو و اعلام به آموزش کل

 •  اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در دو نیمسال تحصیلی به آموزش کل

 •  تکیمل پرونده دانشجویان انتقالی و ارسال به آموزش کل

 •  بررسی تقاضای مهمانی دانشجویان دانشکده برای مهمان به سایر واحدها و پذیرش مهمانان از سایر واحدها و انجام کلیه امور ثبت نام و واحدگیری

 •  انجام مراحل اداری مربوط به معادلسازی

 •  برگزاری امتحانات در پایان هر ترم تحصیلی

 •  اعلام وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر به دفتر امور ایثارگران واحد

 •  مکاتبات با سایر دانشگاه ها برای درخواست ریز نمرات و مدرک تحصیلی

 •  صدور مرخصی و حذف ترم موارد مشخص

 •  ثبت غیبت اساتید و هماهنگی برای تشکیل کلاسهای جبرانی با دانشجویان برای مکان کلاس