مدیر گروه کارشناسی ارشد مجموعه مدیریتکارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 
 نام: 
اعظم سلیمانی

 رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

a.soleymani3278@gmail.com

تلفن: 9-55229200     داخلی: 2412