مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشینام:
 معصومه عرفانی خانقاهی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک تحصیلی: 
دکتری

آدرس الکترونیکی:

afsaneerfani@gmail.com

تلفن: 9-55229200      داخلی:  2427