مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری


کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

 

نام:
  حمید رضا حبیبی
 
رشته تحصیلی:  حسابداری

مقطع تحصیلی: 
دکترا

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی: 

Habibi_hrh@yahoo.com

تلفن:   9-55229200     داخلی: 2419