مدیر گروه کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی


کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتینام:
 نسرین قنبری

رشته تحصیلی:  علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

مدرک تحصیلی: 
دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

www.negin576@yahoo.com

تلفن: 9-55229200      داخلی: